บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด
140 หมู่ 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
Tel: (033)641586, 090-9626007 Fax:  (033)641597

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรียน  ท่านลูกค้า บริษัทห้างร้าน และท่านผู้เกี่ยวข้อง

 

เนื่องด้วย บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน

  1. นางสาวชุรีพร  แสไพศาล            ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด
  2. นายภาสวร  ประเสริฐลาภ            ตำแหน่ง  พนักงานฝ่ายการขายและการตลาด
  3. นางสาวฐิตาภา  สุนทรชัย            ตำแหน่ง  พนักงานฝ่ายการขายและการตลาด
  4. นางสาววรีพร  แสไพศาล             ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
การกระทำใดๆ ของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
นางสาวชุรีพร
แสไพศาล
นายภาสวร
ประเสริฐลาภ 
นางสาวฐิตาภา
สุนทรชัย
นางสาววรีพร
แสไพศาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด