บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด  
  ร่วมบริการน้ำดื่มให้น้องๆและประชาชนที่โรงเรียนบุตรพระมหาไถ่