บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด  
  น้องๆ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานน้ำดื่มไอเพียว