บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด  
  ร่วมสนับสนุนการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ตำนานป่ารีสอร์ท