บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด  
  นำโดย คุณยุพินทอง ทิมรอด ประธานกรรมการบริหาร น้ำดื่มไอเพียว เข้าบริจาคน้ำดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามหน่วยงานต่างๆ