Water IPURE ประวัติความเป็นมา...

บริษัท โชคเพิ่มพูลทรัพย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำดื่มโดยดำเนินกิจการภายใต้การบริหารของคุณยุพินทอง ทิมรอด เป็นผู้ริเริ่มลงทุนด้วยพื้นที่ที่เหมาะสมสภาพอากาศที่ดีทำให้มีแนวคิดก่อตั้งโรงงานน้ำดื่มขึ้น ภายใต้แบรนด์ I-PURE ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนรับผลิตน้ำดื่มแบรนด์ต่างๆให้กับลูกค้าด้วยน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้น้ำดื่ม I-PURE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี
สถานที่ตั้ง
โรงงานการผลิตน้ำดื่มไอเพียว หรือ ipure แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ 140 หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารผลิตขวด อาคารเก็บน้ำดิบ อาคารบรรจุน้ำ และมีกำลังผลิตน้ำดื่มสูงสุดได้มากถึง 150,000 ขวดต่อวัน จึงเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในขณะนี้อย่างแน่นอน

รายนาม กรรมการบริหาร

  • คุณยุพินทอง ทิมรอด
  • ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร
  • นาวาเอกหญิงสุวรรณา ทรัพย์บุญมี
  • ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร
  • จ่าเอกธนภัทร อรรคพงษ์
  • ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร
  • คุณอาภา เชื้อปั้น
  • ตำแหน่ง: กรรมการ

รายนาม กรรมการ

  • คุณดารุณี เทศวิศาล
  • ตำแหน่ง: กรรมการ
  • คุณสายพินธ์ พิชญบุญวงศ์
  • ตำแหน่ง: กรรมการ
  • คุณไพฑูรย์ จันกะแส
  • ตำแหน่ง: กรรมการ
  • คุณธิดารัตน์ จันกะแส
  • ตำแหน่ง: กรรมการ
  • คุณไพโรจน์ พลเยี่ยม
  • ตำแหน่ง: กรรมการ
  • คุณธนภัท เกิดลาภผล
  • ตำแหน่ง: กรรมการ

Copyright 2014 www.wateripure.com